หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
 
 
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 
คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
  มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
 
ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 
ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงว่างโดยวิธีอื่น
 
ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
 
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 
หาผลประโยชน์จากทรัพย์?สินของ อบต.
 
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 
กิจการเกี่ยวกบการพาณิชย์
 
การท่องเที่ยว
 
การผังเมือง
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 
การสาธารณูปการ
 
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดการศึกษา
 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมกีฬา
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 
การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 
การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การผังเมือง
 
การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 
การควบคุมอาคาร
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด
  อบต.มีโครงสร้างอย่างไร
  โครงสร้าง อบต.ประกอบด้วย
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สภา อบต.)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)
  สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง
  สมาชิก อบต. มีหน้าที่
 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
 
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ควบคุมการทำงานของคณะผู้บริหาร
 
เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม
  คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง
  คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่
 
บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล
 
จัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาอบต.
 
รายงานผลการทำงาน และการใช้เงินสภาอบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
  บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
  ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา "ข้อบังคับตำบล" ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข์ และ สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตำบล
  แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้
 
ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งดดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ
 
ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ฟังเคารพในเหตุผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-036-212 โทรสาร : 056-036-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 4,676,298 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-036-212