หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ0023.3-ว2937 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2936  ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2939  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2933  หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2926  การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2922 การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2928  เชิญประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการออกข้อกำหนดท้องถิ่น และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2924 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คุ้มค่า ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.2/ว2930 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมราณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาล  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.2/ว2923 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.2/ว2925  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนเมษายน 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.5/ว 2897 การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. KM e-LAAS  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.5/ว2898  หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขิง อปท.  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
  เเจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.5/ว 726  แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563  [ 29 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2867 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดบริการ  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2886 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2887 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2888  การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2882  การดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/8832  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยื่นด้วยกระดาษ  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/ว 2878 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนไตรมาส4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/ว2877 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณปี63 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส4 เดือนกรกฎาคา-กันยายน 63  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/ว2876 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้านไตรมาส4 เดือนกรกฎาคม-กันยบายน 63  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.2/ว2873  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.2/ว2872 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.2-ว2871 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.2/ว2869  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ 0023.5/ว 2870  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2862  พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาเเละจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดพิจิตร  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/ว 716 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับบเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.1/ว2848  1-เสนอโครงการเพื่อตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.1/ว2848 2-เสนอโครงการเพื่อตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2840 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2841 ขอเยี่ยมติดตามการดำเนินงานระบบเฝฝ้าระวังเเละป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พจ0023.3-ว2839 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนเเละเเข็งเเรง  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 เเจ้ง อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 บันทึกข้อมูลหน้า EGP ในระบบ e-plan  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 419
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-039-767 โทรสาร : 056-039-767
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,849,308 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-999-9999