หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
   
 
พจ0023.3-ว4326 รับสมัครทีมเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ.เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว4321 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 เดือนพฤศจิกายน 62  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๒  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว 4295 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว821 1-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว821 2-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว821 3-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 4106 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว4291 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4290 การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว14959 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว815 1-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว815 2-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-14915 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4252 การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4253 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.2-809 ส่งตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4244 รายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4249 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4226 ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4223 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4222 ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4221 การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4220 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4242 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.2-ว4234 ส่งตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว4243 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.2-14722 ส่งตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.2-ว14725 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ยเินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-14728 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางมูลนาก  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-14719 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะพานหิน  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ 0023.5/ว 4218 การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากอปท.  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ 0023.5/ว 4217 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกศ์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ 0023.5/ ว 4216 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.5/ว 804 การจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ 0023.2/ว4208 ขอความร่วมมือเผยเเพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูประการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2563  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.2-ว 4200 การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 391
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-039-767 โทรสาร : 056-039-767
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,294,177 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-999-9999