หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.กำแพงดิน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กำแพงดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กำแพงดิน
วัดโป่ง
วัดวังปลาทู
วิสัยทัศน์ อบต.กำแพงดิน
" กำแพงดินมีคุณธรรม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน "
1
2
3
4
5
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
โทรศัพท์ : 056-039-767
โทรสาร : 056-039-767
Website : www.kampangdinlocal.go.th
 
 
   
   
 
 
 
--กองทุนหลักประกันสุขภาพ-- [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 245 
 
พจ 0023.3/ว 1670 ลว 22 เม.ย.64 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ.2561 (พจ 0023.3/ว 1670 ลว 22 เม.ย.64)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1667 ลว 22 เม.ย. 64 การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (Perfesional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1665 ลว 21 เม.ย. 64 กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) พจ0023.2/ว1665 ลว 21 เม.ย. 64  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว1668 ลว 22เม.ย.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 งบเเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 2(พจ0023.5/ว1668 ลว 22เ.ย.64)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1660 ลว 22 เม.ย.64 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) (พจ 0023.3/ว 1660 ลว 22 เม.ย.64)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1657 ลว. 22 เม.ย.64 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) (พจ 0023.3/ว 1657 ลว. 22 เม.ย.64)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2-ว1656 ลว 22 เมษายน 2564 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พจ0023.2/ว1656 ลว 22 เมษายน 2564)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
(พจ 0023.3/ว 1643 ลว.21 เม.ย.64 เชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1643 ลว.21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1642 ลว 21 เม.ย.64 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1642 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1641 ลว 21 เม.ย.64 เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง i6jomuj 31,33 - 34 (พจ 0023.3/ว 1641 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1647 ลว 21 เม.ย.64 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564 (พจ 0023.3/ว 1647 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1646 ลว 21 เม.ย.64) จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (พจ 0023.3/ว 1646 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1645 ลว 21 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาปฏิบัติการสัมมนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1645 ลว 21 เม.ย.64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว266 ลว 21 เม.ย. 64 แนวทางการรายงานผลการติกตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว266 ลว. 21 เม.ย. 64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว 1637 ลว 21 เมษายน 25 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (พจ 0023.2/ว1637 ลว 21 เมษายน 2564)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 265 ลว 21 เม.ย. 64 แจ้งกฎกระทรวงกำหนดเแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารชุด พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว1615 ลว 20 เม.ย.64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)พจ0023.5/ว 1615 ลว 20 เม.ย.64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1635 ลว.21 เม.ย.64 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1635 ลว.21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1621 ลว 21 เม.ย. 64 เลื่อนการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3,4 พจ0023.2/ว1621 ลว 21 เม.ย. 64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
(พจ0023.2/ว1622)(ลว 21 เม.ย. 64) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ0023.2/ว1622)(ลว 21 เม.ย. 64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 808.3/ว823  [ 22 เม.ย. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว825  [ 22 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่) กสธ. มท 0819.2/ว815  [ 22 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว827  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 เม.ย. 2564 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กม. มท 0804.1/ว816  [ 21 เม.ย. 2564 ]
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2308  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5140-5215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กม. มท 0804.6/ว791  [ 21 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... กค. มท 0803.3/ว813  [ 21 เม.ย. 2564 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
 
 
       
 
 
   


--VDO วิดิทัศน์-- [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 377 


 
   
 
 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทรงาม [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สามง่าม ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสามง่าม ดำเนินการทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในเขตเ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านบุ่ง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองคะเชนทร์ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู (ครั้งที่ 1 ครึ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ไทรงาม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะนง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ได้ออกซ่อมไฟรายทาง ตามที่ได้รับแจ้งมา เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 132  ตอบ 9  
รบกวนขอให้ตรวจสอบไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 10 (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 3  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 52  ตอบ 0  
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 98  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์ฯ (6 พ.ย. 2562)    อ่าน 428  ตอบ 1  
 
 
 

วัดโป่ง

วัดวังปลาทู

วัดไดน้ำเคี่ยว
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กำแพงดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-039-767 โทรสาร : 056-039-767
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 2,355,166 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-999-9999
 
อบต.กำแพงดิน