หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น


คู่มือการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม


คู่มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ด้านการจัดเก็บรายได้


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (1)     2      3