หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ
 
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
 
รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 
ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก
    เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
 
สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
 
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 
ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
 
ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีเมืองพิจิตร
 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพรี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
 
ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
 
ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
 
ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม
 
ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
 
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประชาชนพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริหารของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสภาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย WIFI ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-036-212 โทรสาร : 056-036-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 4,676,230 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-036-212